Vedtægter for Nordisk Herpetologisk Forening

Hop direkte til: §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12

§ 1

1. Foreningens navn er: NORDISK HERPETOLOGISK FORENING

2. Foreningens initialer er: NHF.

3. Foreningen dækker primært Danmark, og lokale interessegrupper kan oprettes, hvor det måtte ønskes (se § 9).

§ 2

1. Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til padder og krybdyr.

2. Der lægges vægt på at fremme terrariehobbyen. Dette formål søges nået gennem mødeaftener, udstillinger og ekskursioner, samt at søge indflydelse ved relevante myndigheder.

3. Foreningen vil inden for sit interesseområde virke for bevarelse og beskyttelse af truede arter, bestande og biotoper.

4. Medlemmerne skal overholde gældende lovgivning, som har en dyreværns- eller fredningsmæssig relation til import, handel og hold af krybdyr og padder. Overtrædelse af gældende lovgivning kan medføre eksklusion af foreningen.

§ 3

1. Foreningen udgiver et digitalt og/eller trykt blad med herpetologisk stof.

2. Bladet er en service for medlemmerne. Det kan forhandles offentligt.

§ 4

1. Som medlem af foreningen kan enhver optages, som har interesse for herpetologi.

2a. Indmeldelse kan ske ved betaling af kontingent via foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kasserer.

2b. Medlemskab af Nordisk Herpetologisk Forening, løber fra kontingentbetaling er modtaget og 1 år frem.

3a. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til hovedbestyrelsens kasserer.

3b. Udmeldelse sker derudover automatisk såfremt medlemskabet ikke fornyes ved at betale det aktuelle medlemskontingent.

4. Hvis et medlem handler i modstrid med foreningens interesser, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Vedkommende kan indanke sagen for førstkommende generalforsamling, som har den endelige afgørelse.

5. Ved en eksklusion skal medlemmet have en skriftlig redegørelse fra bestyrelsen indeholdende begrundelse og varighed for eksklusionen. Eksklusionen skal underskrives af et flertal af bestyrelsen. Medlemmet skal også oplyses om, hvornår medlemmet kan blive medlem igen.

6. Æresmedlemskab kan tildeles enkeltpersoner eller organisationer, der har ydet en ekstraordinær indsats for NHF. Æresmedlemmer skal godkendes af generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie

§ 5

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et af bestyrelsen valgt tidspunkt i marts eller april
 3. Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde mindst 60 dage før den fastsatte dato, således at forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg, offentliggøres af bestyrelsen mindst 20 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Offentliggørelse af dagsorden og navne på kandidater skal ske på foreningens hjemmeside og i nyhedsbrev, sendt med e-mail eller ordinær postomdeling.
 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

5. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal medlemskontingent være betalt.

6. Generalforsamlingens dagsorden fastsættes, som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere, mindst 2
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg:
     Formand
     Øvrige bestyrelsesmedlemmer
     Suppleanter
     Revisorer
 7. Eventuelt

7a. Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 40 dage før den annoncerede generalforsamling. Forslag, som ikke først har været offentliggjort, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

7b. Ordlyden af indkomne forslag kan, under forudsætning af forslagsstillers samt minimum 2/3del af generalforsamlingens accept, ændres/modificeres af generalforsamlingen, dog kun således at intentionerne bag forslaget beholdes.

 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og kan ikke ændres af bestyrelsen.
 2. Bestyrelsens eventuelle forslag til kontingentændring, skal offentliggøres samtidig med det udsendte materiale 20 dage før generalforsamlingen.
 3. Ændringer i vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling; Hertil kræves dog mindst 2/3dels stemmeflertal af de fremmødtes stemmer.
 4. Al anden afstemning afgøres ved simpelt stemmeflertal.
 5. Såfremt der under afstemning om et forslag opstår stemmelighed, bortfalder forslaget.

13a. Afstemning sker pr. brev eller fuldmagt, ved håndsoprækning eller, hvis blot ét medlem forlanger det, ved skriftlig afstemning.

13b. Brevstemmer kan alene benyttes til at stemme for en (eller flere) af de opstillede kandidater. Til afstemning af indkomne forslag kræves afgivelse af fuldmagt.

§ 6

 1. Bestyrelsen kan på eget initiativ eller skal på mindst 1/3 af medlemmernes opfordring indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 7

 1. Bestyrelsen består af mindst 4 og højst 7 medlemmer, inklusiv formanden.
 2. Formanden er på valg hvert år og vælges af generalforsamlingen til posten som formand.
 3. I tilfælde af formandens frafald rykker næstformanden op.
 4. Resten af bestyrelsen er på valg hvert andet år med tre medlemmer hver gang.
 5. Der vælges to suppleanter hvert år.
 6. Der vælges to revisorer hvert år.
 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.
 9. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 10. Suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsen.
 11. I fald der på den angivne skæringsdato for opstilling af kandidater til bestyrelsen ikke er kommet tilstrækkeligt med kandidater (jf. vedtægterne), gives der dispensation til, at manglende kandidater kan melde sig på Generalforsamlingen under følgende præmisser:

A: Kandidater opstillet før skæringsdatoen er automatisk indvalgt

B: Såfremt der mangler kandidater til formandsposten, så har kandidater opstillet til den øvrige bestyrelse før skæringsdatoen første ret til at ændre deres opstilling til også at gælde formandsposten

C: Kun såfremt ingen af kandidaterne opstillet før skæringsdatoen er villig til at stille op til formandsposten, så kan kandidater opstilles hertil på selve dagen

D: Såfremt der mangler kandidater til bestyrelsen, og ingen af kandidaterne er opstillet før skæringsdatoen, kan kandidater opstilles til bestyrelsen på selve dagen

E: Såfremt der mangler kandidater til bestyrelsen, så har kandidater opstillet til bestyrelsen før skæringsdatoen første ret til indvalg

 1. Bestyrelsen er forpligtet til mindst én gange årligt, udover ved formandens beretning på generalforsamlingen, at orientere foreningens medlemmer om status for, og forventninger til, bestyrelsens arbejde. Orienteringen kan ske via foreningens hjemmeside, via e-mail eller direkte til medlemmerne med brev.

§ 8

 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
 2. Kontingentet dækker fra indmeldelsesdato og et år frem.
 3. Er medlemskontingentet ikke betalt senest 1 måned efter betalingspåmindelse, ophører medlemskab automatisk. Medlemmer kan genindtræde med deres gamle medlemsnummer, såfremt kontingentet efterfølgende betales og medlemsnummeret oplyses i forbindelse hermed.
 4. Det er kun kassereren og formanden, der kan disponere over foreningens midler, i henhold til foreningens vedtægter. Foreningens midler skal altid stå på foreningens bankkonti. Dog bør kassebeholdningen maksimalt være på højest kr. 2000,00.

  5. Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren. Af hensyn til driften bemyndiges både kasserer og formand til hver for sig at kunne råde over foreningens midler.

§ 9

 1. En interessegruppe er en samling af medlemmer (mindst 5) med et fælles tilhørsforhold enten emnemæssigt eller geografisk. Den oprettes under NHF på medlemmernes eget initiativ, men skal
  endeligt godkendes af NHF’s hovedbestyrelse.
 2. En interessegruppes virksomhed må ikke være i modstrid med § 2 i disse vedtægter.
 3. En interessegruppe skal udpege en talsmands, som er NHF’s kontaktperson til gruppen, og som over for hovedbestyrelse er ansvarlig for gruppens aktiviteter.
 4. Hovedbestyrelse kan efter ansøgning tildele interessegrupper økonomiske midler.
 5. Hovedbestyrelse kan opløse en interessegruppe, hvis dennes virksomhed er i modstrid med § 2 i NHF’s vedtægter, eller hvis gruppen handler åbenlyst illoyalt over for NHF’s generelle virke.

§ 10

 1. For at opløse foreningen kræves to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med minimum 30 dages mellemrum.
 2. Eneste punkt på dagsordenen er foreningens opløsning.
 3. Såfremt foreningen opløses, skal foreningens midler anvendes indenfor de i §2 nævnte interesseområder.

Nærværende vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamling af 26. Marts 2023