Nyhedsbrev – GF 2021

Kære medlem af Nordisk Herpetologisk Forening, så er tiden ved at være moden til det obligatoriske nyhedsbrev op til generalforsamlingen.
Nyhedsbrevet er allerede sendt ud med posten og på vej til din postkasse.
I den forbindelse vil den opmærksomme læser også erfarer at der er forskelle på det I finder her og det som lander i postkassen. Dette skyldes at der efter trykningen af brevet og afsendelsen af dette er kommet flere kandidater til, hvilket jo er glædeligt. kandidaterne har meldt deres kandidatur rettidigt, det er udelukkende for at prøve at sikre os at postomdelingen sker rettidigt at vi har afleveret til forsendelse om formiddagen mandag formiddag d. 10-05-2021.
Vi vil sende jer den opdateret liste med posten snarligt.

Generalforsamling 2021
Dagsorden, navne på kandidater og indkomne forslag

Hermed dagsorden, kandidater og indkomne forslag til vores årlige generalforsamling

Dato: 19-06-2021
Sted: Terrariet Vissenbjerg Kirkehelle 5, 5492 Vissenbjerg
Tid: Terrariet åbner klokken 10:00 Generalforsamlingen starter: 11:00

se løbende opdateringer og læs vedtægterne på www.NHF.dk

Dagsorden for dagen er jævnfør vedtægterne som følger

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere, mindst 2

3. Formandens beretning

4. Regnskabet fremlægges til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg:

A. Formand

B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

C. Suppleanter

D. Revisorer

7. Eventuelt

Indkomne forslag der er modtaget rettidigt bekendtgøres hermed.

Bestyrelsen har følgende forslag til ændringer af vedtægterne
§4 stk. 2

Indmeldelse kan kun ske ved henvendelse til hovedbestyrelsen

Ændres til:

§4 stk. 2a Indmeldelse kan ske ved betaling af kontingent via foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kasserer.

Ny stk. 2b: Medlemskab af Nordisk Herpetologisk Forening, løber fra kontingentbetaling er modtaget og 1 år frem.

§4 stk. 3b

Udmeldelse sker derudover automatisk såfremt medlemskabet ikke fornyes ved at betale det aktuelle medlemskontingent senest en måned efter udsendt betalingspåmindelse/rykkerskrivelse i det nye medlemsår.

Ændres til:

Udmeldelse sker derudover automatisk såfremt medlemskabet ikke fornyes ved at betale det aktuelle medlemskontingent.

§4 stk. 5

Æresmedlemskab kan tildeles enkeltpersoner eller organisationer, der har ydet en ekstraordinær indsats for NHF. Æresmedlemmer skal godkendes af generalforsamlingen for hovedafdelingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie

Ændres til:

Æresmedlemskab kan tildeles enkeltpersoner eller organisationer, der har ydet en ekstraordinær indsats for NHF. Æresmedlemmer skal godkendes af generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§5 stk. 3

Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde mindst 60 dage før den fastsatte dato, således at forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg, offentliggøres i af bestyrelsen mindst 30 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Offentliggørelse af dagsorden og navne på kandidater skal ske på foreningens hjemmeside og i nyhedsbrev, sendt med ordinær post omdeling.

Ændres til:

Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde mindst 40 dage før den fastsatte dato, således at forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg, offentliggøres af bestyrelsen mindst 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Offentliggørelse af dagsorden og navne på kandidater skal ske på foreningens hjemmeside og i nyhedsbrev, sendt med e-mail eller ordinær postomdeling.

§5 stk. 5a

For at være stemmeberettiget på NNF’s generalforsamling skal medlemskontingent for indeværende medlemsår være betalt.

Ændres til:

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal medlemskontingent være betalt.

§5 stk. 7a

Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 40 dage før den annoncerede generalforsamling. Forslag, som ikke først har været offentliggjort, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Ændres til:

Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 20 dage før den annoncerede generalforsamling. Forslag, som ikke først har været offentliggjort, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

§7 stk. 12

Bestyrelsen er forpligtet til mindst én gange årligt, udover ved formandens beretning på generalforsamlingen, at orientere foreningens medlemmer om status for, og forventninger til, bestyrelsens arbejde. Orienteringen kan ske via foreningens hjemmeside, via meddelelsesbladet eller direkte til medlemmerne med brev.

Ændres til:

Bestyrelsen er forpligtet til mindst én gange årligt, udover ved formandens beretning på generalforsamlingen, at orientere foreningens medlemmer om status for, og forventninger til, bestyrelsens arbejde. Orienteringen kan ske via foreningens hjemmeside, via e-mail eller direkte til medlemmerne med brev.

§7 stk. 13

En lokal afdelingsbestyrelse eller Interesse afdelingsbestyrelsen skal bestå af mindst 4 medlemmer og højst 7 medlemmer. Lokal Afdelingsbestyrelsen/ Interesse Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Slettes – da den ikke længere er aktuel.

§8 stk. 2

Er medlemskontingentet ikke betalt senest 1 måned efter udsendt betalingspåmindelse/rykkerskrivelse, ophører medlemskab automatisk. Medlemmer kan gen-indtræde med deres gamle medlemsnummer, såfremt kontingentet efterfølgende betales og medlemsnummeret oplyses i forbindelse hermed.

Ændres til:

Er medlemskontingentet ikke betalt senest 1 måned efter betalingspåmindelse, ophører medlemskab automatisk. Medlemmer kan genindtræde med deres gamle medlemsnummer, såfremt kontingentet efterfølgende betales og medlemsnummeret oplyses i forbindelse hermed.

§ 8 – stykke 4:

Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kasseren. Af hensyn til driften bemyndiges kasseren til alene at råde over foreningens midler.

Ændres til:

Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren. Af hensyn til driften bemyndiges både kasserer og formand til hver for sig at kunne råde over dankort og konto (foreningens midler) og have adgang til netbank for foreningens konto.

 Forslag til vedtægtsændringer fra Søren Werther.

Rødt ønskes ændret.

§1 stk.3. Foreningen dækker primært Danmark, og lokale interessegrupper kan oprettes, hvor det måtte ønskes (se § 10).

Ændres til: §1 stk.3. Foreningen dækker primært Danmark, og lokale interessegrupper kan oprettes, hvor det måtte ønskes (se § 9).

§4 stk. 5. Æresmedlemskab kan tildeles enkeltpersoner eller organisationer, der har ydet en ekstraordinær indsats for NHF. Æresmedlemmer skal godkendes af generalforsamlingen for hovedafdelingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Ændres til: §4 stk.5. Æresmedlemskab kan tildeles enkeltpersoner eller organisationer, der har ydet en ekstraordinær indsats for NHF. Æresmedlemmer skal godkendes af generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§5 stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et af bestyrelsen valgt tidspunkt i maj eller juni.

Ændres til: §5 stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et af bestyrelsen valgt tidspunkt i marts eller april.

§5 stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde mindst 60 dage før den fastsatte dato, således at forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg, offentliggøres i af bestyrelsen mindst 30 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Offentliggørelse af dagsorden og navne på kandidater skal ske på foreningens hjemmeside og i nyhedsbrev, sendt med ordinær postomdeling.

Ændres til: §5 stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde mindst 60 dage før den fastsatte dato, således at forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 11, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg, offentliggøres i af bestyrelsen mindst 30 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Offentliggørelse af dagsorden og navne på kandidater skal ske på foreningens hjemmeside og i nyhedsbrev, sendt med ordinær postomdeling.

§ 5. stk. 12. Valg:A. Formand

Ændres til: § 5. stk. 12. Valg: Formand

§5. stk. 7a Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 40 dage før den annoncerede generalforsamling. Forslag, som ikke først har været offentliggjort, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Ændres til: §5. stk. 7a Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 11, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 40 dage før den annoncerede generalforsamling. Forslag, som ikke først har været offentliggjort, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

§7 stk. 13. En lokal afdelingsbestyrelse eller Interesse afdelingsbestyrelsen skal bestå af mindst 4 medlemmer og højst 7 medlemmer. Lokal Afdelingsbestyrelsen/ Interesse Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Slettes. Da. lokal afd. og interesse afd. blev slettet på en tidligere GF.

NY §7 stk. 11. Bestyrelsesmedlemmer/kandidater til bestyrelsen underskriver en erklæring om, at De ikke de sidste 3 år (4 måske 5 år), har overtrådt gældende lovgivning, som har en dyreværns- eller fredningsmæssig relation til import, handel og hold af krybdyr og padder. Samt ikke er insolvente eller i RKI.  

Hvis kandidater til bestyrelsen ikke kan underskrive ovennævnte, kan de ikke opstille.

Nuværende §7 stk. 11 og efterfølgende stk. ændres i deres rækkefølge.

NY §4. stk. 5. Ved en eksklusion skal medlemmet have en skriftlig redegørelse fra bestyrelsen indeholdende begrundelse og varighed for eksklusionen. Eksklusionen skal underskrives af et flertal af bestyrelsen. Medlemmet skal også oplyses om, hvornår medlemmet kan blive medlem igen.

§4 stk. 5 ændres til §4 stk. 6.

§8 stk. 2. Kontingentet dækker fra indmeldelsesdato og et år frem.

§8, stk. 2, 3 og 4 rykkes til §8 stk.3, 4 og 5

Indsendt af Per Jørgensen

Vedtægter for Nordisk Herpetologisk Forening

§ 1

1. Foreningens navn er: NORDISK HERPETOLOGISK FORENING

2. Foreningens initialer er: NHF.

3. Foreningen dækker primært Danmark, og lokale interessegrupper kan oprettes, hvor det måtte ønskes (se § 10 9).

§ 2

1. Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til padder og krybdyr.

2. Der lægges vægt på at fremme terrariehobbyen. Dette formål søges nået gennem mødeaftener, udstillinger og ekskursioner, samt at søge ind1ydelse ved relevante myndigheder.

3. Foreningen vil inden for sit interesseområde virke for bevarelse og beskyttelse af truede arter, bestande og biotoper.

4. Medlemmerne skal overholde gældende lovgivning, som har en dyreværns- eller fredningsmæssig relation til import, handel og hold af krybdyr og padder. Overtrædelse af gældende lovgivning kan medføre eksklusion af foreningen.

§ 3

1. Foreningen udgiver et digitalt og/eller trykt og digitalt blad med herpetologisk stof.

2. Bladet er en service for medlemmerne. Det kan forhandles offentligt.

§ 4

1. Som medlem af foreningen kan enhver optages, som har interesse for herpetologi.

2. Indmeldelse kan kun ske ved henvendelse til hovedbestyrelsen eller på foreningens hjemmeside.

3a. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til hovedbestyrelsens kasserer.

3 3b. Udmeldelse sker derudover automatisk såfremt medlemsskabet medlemskabet ikke fornyes ved at betale det aktuelle medlemskontingent senest en måned efter udsendt betalingspåmindelse/ rykkerskrivelse i det nye medlemsår.

4. Hvis et medlem handler i modstrid med foreningens interesser, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Vedkommende kan indanke sagen for førstkommende generalforsamling, som har den endelige afgørelse.

5. Æresmedlemskab kan tildeles enkeltpersoner eller organisationer, der har ydet en ekstraordinær indsats for NHF. Æresmedlemmer skal godkendes af generalforsamlingen for hovedafdelingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 5

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et af bestyrelsen valgt tidspunkt i maj eller juni. Kunne godt være en månedstid eller to tidligere, da vi så undgår sommerferie forhold for flere af os.

3. Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde mindst 60 dage før den fastsatte dato, således at forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg, kan offentliggøres i af bestyrelsen mindst 14 30 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Offentliggørelse af dagsorden og navne på kandidater skal ske på foreningens hjemmeside og i nyhedsbrev, sendt med ordinær postomdeling og pr. E-mail til de medlemmer, der har opgivet E-mailadresse.

4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

5. 5a. For at være stemmeberettiget på NHF’s generalforsamling skal medlemskontingent for indeværende medlemsår være betalt.

5b. Er kontingentet indbetalt senere end 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, skal dokumentation for betaling medbringes for at man kan være stemmeberettiget.

6. Generalforsamlingens dagsorden fastsættes, som følger:

1. 7. Valg af dirigent

2. 8. Valg af stemmetællere, mindst 2

3. 9. Formandens beretning

4. 10. Regnskabet fremlægges til godkendelse

5. 11. Indkomne forslag

6A. 12. Valg af :A. Fformand

6B. 13. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

6C. 14. Valg af suppleanter

6D. 15. Valg af revisorer

7. 16. Eventuelt

7a. Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 40 dage før den annoncerede generalforsamling. Forslag, som ikke først har været offentliggjort, kan ikke behandles på generalforsamlingen kun behandles under pkt. 7. Eventuelt.

7b. Ordlyden af indkomne forslag kan, under forudsætning af forslagsstillers, samt minimum 2/3del af generalforsamlingens accept, ændres/modificeres af generalforsamlingen, dog kun således at intentionerne bag forslaget beholdes.

8. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og kan ikke ændres af bestyrelsen.

9. Bestyrelsens eventuelle forslag til kontingentændring, skal offentliggøres samtidig med det udsendte materiale 14 dage før generalforsamlingen.

10. Ændringer i vedtægterne lovene kan vedtages på enhver generalforsamling. ; hHertil kræves dog mindst 2/3dels stemmeflertal af de fremmødtes stemmer.

11. Al anden afstemning afgøres ved simpelt stemmeflertal.

12. Såfremt der under afstemning om et forslag opstår stemmelighed, bortfalder forslaget.

13a. Afstemning sker pr. brev eller fuldmagt, ved håndsoprækning eller, hvis blot ét medlem forlanger det, ved skriftlig afstemning.

13b. Brevstemmer kan alene benyttes til at stemme for en (eller 1ere) af de opstillede kandidater. Til afstemning af indkomne forslag kræves afgivelse af fuldmagt.

§ 6

1. Bestyrelsen kan på eget initiativ eller skal på mindst 1/3 af medlemmernes opfordring indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


§ 7

1. Bestyrelsen består af mindst 4 og højst 7 medlemmer, inklusiv formanden.

2. Formanden er på valg hvert år og vælges af generalforsamlingen til posten som formand.

3. I tilfælde af formandens frafald rykker næstformanden op.

4. Resten af bestyrelsen er på valg hvert andet år med tre medlemmer hver gang.

5. Der vælges to suppleanter hvert år.

6. Der vælges to revisorer hvert år.

7. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.

9. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10. Suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsen.

11. I fald der på den angivne skæringsdato for opstilling af kandidater til bestyrelsen ikke er kommet tilstrækkeligt med kandidater (jf. vedtægterne), gives der dispensation til, at manglende kandidater kan melde sig på gGeneralforsamlingen under følgende præmisser:

A: Kandidater opstillet før skæringsdatoen er automatisk indvalgt

B: Såfremt der mangler kandidater til formandsposten, så har kandidater opstillet til den øvrige bestyrelse før skæringsdatoen første ret til at ændre deres opstilling til også at gælde formandsposten.

C: Kun såfremt ingen af kandidaterne opstillet før skæringsdatoen er villig til at stille op til formandsposten, så kan kandidater opstilles hertil på selve dagen.

D: Såfremt der mangler kandidater til bestyrelsen, og ingen af kandidaterne er opstillet før skæringsdatoen, kan kandidater opstilles til bestyrelsen på selve dagen.

E: Såfremt der mangler kandidater til bestyrelsen, så har kandidater opstillet til bestyrelsen før skæringsdatoen første ret til indvalg.

12. Bestyrelsen er forpligtet til mindst én gange årligt, udover ved formandens beretning på generalforsamlingen, at orientere foreningens medlemmer om status for, og forventninger til, bestyrelsens arbejde. Orienteringen kan ske via foreningens hjemmeside, via meddelelsesbladet eller direkte til medlemmerne med brev og pr. E-mail til de medlemmer, der har opgivet E-mailadresse.

13. En lokal afdelingsbestyrelse eller Interesse afdelingsbestyrelsen skal bestå af mindst 4 medlemmer og højst 7 medlemmer. Lokal Afdelingsbestyrelsen/ Interesse Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 8

1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

2. Er medlemskontingentet ikke betalt senest 1 måned efter udsendt betalingspåmindelse/ rykkerskrivelse, ophører medlemskab automatisk. Medlemmer kan genindtræde med deres gamle medlemsnummer, såfremt kontingentet efterfølgende betales og medlemsnummeret oplyses i forbindelse hermed.

3. Det er kun kassereren og formanden, der kan disponere over foreningens midler, i henhold til foreningens vedtægter. Foreningens midler skal altid stå på foreningens bankkonti. Dog bør kassebeholdningen maksimalt være på højest kr. 2000,00.

4. Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren. Af hensyn til driften bemyndiges kassereren til alene at råde over foreningens midler.

§ 9

1. En interessegruppe er en samling af medlemmer (mindst 5) med et fælles tilhørsforhold enten emnemæssigt eller geografisk. Den oprettes under NHF på medlemmernes eget initiativ, men skal endeligt godkendes af NHF’s hoved afdelingsbestyrelse.

2. En interessegruppes virksomhed må ikke være i modstrid med § 2 i disse vedtægter love.

3. En interessegruppe skal udpege en talsmands, som er NHF’s kontaktperson til gruppen og som over for hovedafdelingens bestyrelse er ansvarlig for gruppens aktiviteter.

4. Hovedafdelingens bestyrelsen kan efter ansøgning tildele interessegrupper økonomiske midler.

5. Hovedafdelingens bestyrtelsen kan opløse en interessegruppe, hvis dennes virksomhed er i modstrid med § 2 i NHF’s vedtægter love, eller hvis gruppen handler åbenlyst illoyalt over for NHF’s generelle virke.

§ 10

1. For at opløse foreningen kræves to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med minimum 30 dages mellemrum.

2. Eneste punkt på dagsordenen er foreningens opløsning.

3. Såfremt foreningen opløses, bestemmer generalforsamlingen, hvortil foreningens midler skal anvendes.

Nærværende vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamling af 21. juni 202019. juni 2021

Nuværende bestyrelse:

Formand:
Christian Raavig (på valg)

Bestyrelse:

Lisa Steen (ikke på valg)
Jan Grathwohl (på valg)
Søren Nøhr Thomsen (ikke på valg)
Asbjørn Ejlersen (på valg)
Peter Jensen (på valg)
Valdemar Jørgensen (ikke på valg)

Suppleanter:
Jan Dahl Sørensen (på valg)

Revisorer:
Søren Werther (på valg) – Genopstiller
Charlotte Treschow (på valg)

Kandidater til bestyrelsen:

Formand:
Christian Raavig

Bestyrelse:

Asbjørn Ejlersen
Peter Jensen
Claus Wandborg
Jan Grathwohl
Per Jørgensen

Suppleanter:
Jan Dahl Sørensen4 kommentarer til “Nyhedsbrev – GF 2021

 1. Søren Werther siger:

  Jeg var inde i går aftes d. 11. maj 2021 og se på foreningens vedtægter.
  Vedtægterne var i går blevet rettet for en del af de fejl, som jeg har stille forslag til vedtægtsændringer for. Her til morgen d.12. maj 2021, er en del af ændringerne som var lavet i går aftes, så tilbage ført til det oprindelige dokument efter GF 2020.
  Dette er uacceptabelt, at der forsøges rettet i foreningens vedtægter før en generalforsamling.
  Med venlig hilsen
  Søren Werther
  Revisor. NHF.

  • Valdemar Jørgensen siger:

   Hej Søren. Jeg har lige undersøgt nærmere for at adressere din bekymring og kan se at den seneste ændring i vedtægterne (som de fremgår her; https://www.nhf.dk/om-os/vedtaegter/ ) blev foretaget i søndags d. 9 maj af undertegnet.
   Næstformand Jan Grathwohl gjort opmærksom på at der var en fejl i vedtægterne på hjemmesiden og at de derfor ikke reflekterede det som den seneste generalforsamling havde godkendt.
   Fejlen bestod i at da vedtægterne var blevet tilføjet til hjemmesiden var der sket en formateringsfejl (specifikt i Paragraf 5 stk. 6 til Paragraf 5 stk. 13b).

   Det var altså en teknisk fejl som blev udbedret til netop at bedre reflektere det general forsamlingen har haft godkendt. Det beklagelige består i at fejlen ikke blev opdaget tidligere.

   Venlig Hilsen Valdemar fra bestyrelsen

  • Valdemar Jørgensen siger:

   Hej Niels. Den seneste ændring der blev foretaget i vedtægterne her på hjemmesiden var i søndags d. 9 maj. Her blev rettet en mindre tastefejl fra da vedtægterne blev lagt op på hjemmesiden som indtil nu havde gået uopdaget. Jeg har uddybet det lidt mere i svaret på Søren Werthers kommentar.

   Venlig Hilsen Valdemar fra bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *