Generalforsamling 2024

Dato: 30.03.2024
Tid: 11:00
Sted: Terrariet Vissenbjerg på Fyn

OBS! Ikke i terrariets lokaler, men der hvor vi afholdte symposium!
Vestergade 4, 5492 Vissenbjerg


Kære alle.
Vedtægter kan ses på hjemmesiden www.nhf.dk, men vil dog gerne fremhæve paragraf 7a ”Forslag som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater som ønsket opstillet til bestyrelsesvalg skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 40 dage før den annoncerede generalforsamling. Forslag som ikke først har været offentliggjort, kan ikke behandles på generalforsamlingen”. Deadline for ovenstående vil være Mandag d. 19 februar inden dagen er omme. Bestyrelsen vil offentliggøre indkomne forslag og kandidater til bestyrelsen senest d. 10 marts på hjemmeside og i nyhedsbrev (enten e-mail eller postomdelt).
Man skal have gyldigt medlemskab for kunne stemme på generalforsamlingen. Hvis du har købt/fornyet dit medlemskab indenfor en uge op til GF bedes du selv kunne bevise dit medlemskab (evt. ved fremvisning af digitalt medlemskort).
Er du i tvivl om du har et gyldigt medlemskab, eller har du problemer med at logge ind/købe medlemskab kan du kontakte nhf@nhf.dk.

Hermed den foreløbige dagsorden til Generalforsamlingen.


Formand:
Søren Nøhr Tang – modtager genvalg.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Søren Nøhr Tang (på valg – opstiller som formand, ellers som bestyrelsesmedlem)
Valdemar Egelund Jørgensen (på valg)
Claus Wandborg (ikke på valg)
Heidi Meldgaard Jensen (på valg)
Peter Jensen (ikke på valg)
Lisa Steen (på valg)
Christian Raavig (på valg)
Suppleanter: Opstilles og vælges på dagen
Jan Dahl Sørensen (nuværende)
Hans Viborg Kristensen (nuværende)

Revisorer: opstilles og vælges på dagen
Kasper Thomsen (nuværende)
EY Danmark (nuværende)

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et af bestyrelsen valgt tidspunkt i marts eller april
Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde mindst 60 dage før den fastsatte dato, således at forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg, offentliggøres af bestyrelsen mindst 20 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Offentliggørelse af dagsorden og navne på kandidater skal ske på foreningens hjemmeside og i nyhedsbrev, sendt med e-mail eller ordinær postomdeling.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal medlemskontingent være betalt.

 1. Generalforsamlingens dagsorden fastsættes, som følger:
  Valg af dirigent
  Valg af stemmetællere, mindst 2
  Formandens beretning
  Regnskabet fremlægges til godkendelse
  Indkomne forslag
  Valg:
  Formand
  Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  Suppleanter
  Revisorer
  Eventuelt
  7a. Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 40 dage før den annoncerede generalforsamling. Forslag, som ikke først har været offentliggjort, kan ikke behandles på generalforsamlingen.
  7b. Ordlyden af indkomne forslag kan, under forudsætning af forslagsstillers samt minimum 2/3del af generalforsamlingens accept, ændres/modificeres af generalforsamlingen, dog kun således at intentionerne bag forslaget beholdes.
  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og kan ikke ændres af bestyrelsen.
  Bestyrelsens eventuelle forslag til kontingentændring, skal offentliggøres samtidig med det udsendte materiale 20 dage før generalforsamlingen.
  Ændringer i vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling; Hertil kræves dog mindst 2/3dels stemmeflertal af de fremmødtes stemmer.
  Al anden afstemning afgøres ved simpelt stemmeflertal.
  Såfremt der under afstemning om et forslag opstår stemmelighed, bortfalder forslaget.
  13a. Afstemning sker pr. brev eller fuldmagt, ved håndsoprækning eller, hvis blot ét medlem forlanger det, ved skriftlig afstemning.
  13b. Brevstemmer kan alene benyttes til at stemme for en (eller flere) af de opstillede kandidater. Til afstemning af indkomne forslag kræves afgivelse af fuldmagt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *